§ 1 Navn.

Foreningens navn er Fynshav Havnebad. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§ 2 Formål.

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til badning fra badeanstalt ved Østersøen under de bedst mulige forhold hele året.

§ 3 Medlemskab.

Som medlemmer kan optages medborgere, der er fyldt 18 år.

§ 4 Indmeldelse.

Indmeldelse sker ved indbetaling af et indmeldelsesgebyr , et engangsbeløb til bla. køb af nøglebrik. Nøglebrikken er personlig og må ikke overdrages eller udlånes til andre. I tilfælde af tab eller beskadigelse af nøglebrikken meddeles dette snarest til bestyrelsen. Ved medlemskabets ophør kan nøglebrikken destrueres, idet brugerkoden slettes.

Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer i form af salg af passivt medlemskab.

§ 5 Pligter og rettigheder.

Aktivt medlemskabet giver adgang til at benytte foreningens faciliteter. Badning og ophold sker på medlemmets eget ansvar. Medlemmerne har pligt til at opretholde ro og orden på badeanstalten. Renlighed er en selvfølge. Husdyr må ikke medbringes. Bestyrelsen kan, uanset det i § 3 anførte, nægte personer optagelse, når der er grundet formodning om, at disse ikke vil kunne opfylde de stillede krav, ligesom bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der i væsentlig grad tilsidesætter disse. Bestyrelsen er berettiget til at gennemføre foranstaltninger, som er i almenvellets interesse. Foreningens medlemmer hæfter ikke for gæld eller andet ansvar.

§ 6 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen udpeget dirigent. Denne afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning m.v. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel på klubbens Facebook hjemmeside, og ved opslag på badeanstalten.

Dagsorden, regnskab m.m. vil kunne ses på Facebook hjemmesiden og på papirkopier i omklædnings-rummene. Forhold af betydning for foreningen, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremgå af dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne måtte anse det for nødvendigt, eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. Begæringen skal angive de forslag, der ønskes behandlet.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

 3. Regnskabet og efterfølgende års budget forelægges i revideret stand til godkendelse eller anden beslutning.

4. Fastsættelse af passivt og aktivt medlemskontingent, indmeldelsesgebyr samt pris på køb og genåbning af nøgle ved fornyelse af bestående medlemskab og oprettelse af nyt medlemskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen.

7. Valg af revisor.

8. Valg af revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra den i § 10 anførte, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de mødte medlemmer.

§ 7 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i ulige år, og 4 i lige år. Genvalg kan finde sted. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Afgår et medlem i utide eller ved et manglende valg til bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen varetager foreningens interesser. Foreningen tegnes af formanden i forening med kasserer. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.

Bestyrelsen udfærdiger referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og referenten. Kopier af referatet ophænges på badeanstalten.

Bestyrelsen er bemyndiget til indenfor rammerne af foreningens midler at afholde alle udgifter, som er påkrævede til afhjælpning af skader på badeanstalten såvel som vedligeholdelse af denne.

§ 8 Revisionen.

Til at revidere foreningens årsregnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling en regnskabskyndig revisor, som er ajour med gældende regnskabspraksis.

§ 9 Regnskabsåret.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest 30 dage efter regnskabsårets udløb afgives regnskabet til revision. Det reviderede regnskab med revisors bemærkninger skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 10 Opløsning

Skulle der på en generalforsamling blive truffet beslutning om foreningens opløsning, hvilket kun kan ske, såfremt mere end 50 % af foreningens medlemmer, og mere end 75 % af de på generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer herfor, vil der på samme generalforsamling skulle træffes bestemmelse om, hvorledes det vil være at forholde sig med hensyn til foreningens midler.

Vedtægtsændringer forelagt og godkendt: Fynshav den 28. april 2022